Const. Miu: „Un maual practic“

Lucrarea lui David Jeremiah – Neaşteptata întorsătură a vieţii (Editura Aqua Forte, Cluj-Napoca, 2004) o putem considera drept un manual practic al credinciosului aflat în impas: într-un moment de cumpănă a vieţii, autorul cărţii – pastor dintr-o localitate aflată în California – nu-şi pierde nădejdea în Dumnezeu, ci caută să înţeleagă momentul de ruptură survenit în existenţa sa şi hărăzit de Tatăl Ceresc. Aşa cum mărturiseşte David Jeremiah, tot ceea ce a aşternut pe hârtie nu e o istorisire despre propria persoană aflată în suferinţă, ci „o mărturie privitoare la purtarea lui Dumnezeu faţă de mine, în timpul acestor ani de profundă încercare.” (p. 5).

Confruntat cu adevărul crud al stării sale de sănătate (la un control medical de rutină, i se descoperă o tumoare la splină), autorul cărţii de care ne ocupăm nu se lamentează, ci înţelegând că suferinţa îl apropie de Dumnezeu, meditează, după o lectură aprofundată a Bibliei, asupra pasajelor din Sf. Scriptură, unde se vorbeşte despre felurite aspecte ale suferinţei. Bunăoară, în primul capitol al cărţii sale, David Jeremiah declară că două pasaje scripturale i-au reţinut atenţia, referitoare la suferinţă, în condiţiile unei rupturi existenţiale: 2 Corinteni, 12:7 şi Evrei, 12:  5-11. Din cele două fragmente, sesizăm ideea că atunci „Când viaţa ne răneşte şi agonizăm cuprinşi de durere, strigăm în mod instinctiv la El” (p. 23), la Bunul Dumnezeu. Referindu-se la prima modalitate de a reacţiona faţă de un moment de ruptură (aşa cum transpare din al doilea pasaj scriptural citat de autor), pastorul David remarcă printre altele: „Cât de repede tindem să ne ridicăm împotriva Domnului, când ajungem la o cotitură în drumul vieţii noastre!” (p. 27). Dar întrebarea retorică De ce să mi se întâmple tocmai mie, că dor nu-s eu cel mai păcătos? Nu înseamnă a te ridica împotriva lui Dumnezeu! E vorba de mirarea oricui, care se ştie mai curat sufleteşte faţă de alţi credincioşi.

Fiecare dintre capitolele care urmează (2-11) se deschide cu un psalm, pe care pastorul David îl discută, plecând de la suferinţa psalmistului (aceasta e şi tematica generală a psalmilor aleşi pentru excursul său analitic şi demonstrativ) şi glosând asupra aspectelor suferinţei umane. Oprindu-se pe larg la conţinutul Psalmului 121, autorul cărţii Neaşteptata întorsătură a vieţii remarcă mai întâi: „M-a intrigat întotdeauna notorietatea munţilor din Biblie. Câte evenimente de seamă nu s-au petrecut pe creştetul munţilor? – aducerea lui Isaac ca jertfă pe Muntele Moria, primirea Legii pe Muntele Sinai, schimbarea lui Iisus la faţă, predica de pe Muntele Măslinilor, demascarea proorocilor mincinoşi, făcută de Ilie pe Muntele Carmel…” (p. 62-63). Sesizând că în versetul al treilea al psalmului amintit, persoana emiţătoare a mesajului se schimbă (de la persoana întâi, la persoana a doua singular), pastorul David notează: „Unii pretind (…) că în versetul al treilea intră în scenă şi începe să vorbească un personaj nou.” (p. 66). Opinia sa este tranşantă: „Cred mai curând că avem de-a face cu un dialog interior care se poartă în sufletul psalmistului.” (p. 66). În ceea ce ne priveşte, suntem de aceeaşi părere cu cea a pastorului, cu precizarea că de fapt e vorba de un monolog interior al psalmistului, spre a da consistenţă consideraţiilor sale referitoare la condiţia umană aflată în impas, atunci când omul şovăie. În alt capitol, unde aduce în prim plan conţinutul Psalmului 13, după ce arată împrejurările în care David a scris acest psalm, pastorul David Jeremiah oferă cititorilor cărţii sale pilda regelui: „În pofida dezolării din inima lui, David s-a rugat.” (p. 89).

Ideea fundamentală a cărţii semnate de pastorul David, pentru care o considerăm un manual practic al oricărui credincios o găsim formulată la pagina 102, referirile la psalmistul biblic vizându-l pe autorul însuşi, dar şi pe cititorul cărţii: „David a ajuns să priceapă că, în vreme de necaz, calea cea mai clar marcată spre Dumnezeu nu este calea frământării şi a deznădejdii, ci este, mai curând, aceea a închinării. Psalmul 138 ne vorbeşte despre închinarea în vreme de necaz.”

Prof. Dr. CONST. MIU

Reclame